انواع گل آذین نامحدود :

1) گل آذین خوشه : در این گل آذین ، گل ها در طول محور اصلی و اغلب در فاصله های مساوی قرار می گیرند . هر گل دارای یک دمگل است و بر روی برگکی قرار دارد . گل آذین خوشه ممکن است ساده یا مرکب باشد .در انواع مرکب محور های فرعی به نوبهً خود به انشعاباتی تقسیم می شود

2) گل آذین سنبله : نوعی گل آذین خوشه ای است با این تفاوت که در گل آذین سنبله گل ها فاقد دمگل هستند و مستقیما" به محور اصلی یا محور فرعی اتصال دارند . محور سنبله در قسمت قاعده فاقد برکگ است .

3) گل آذین سنبلک : در این گل آذین محور سنبله در قاعده برکگ می باشد و به آسانی از گل آذین جدا می شود . در قسمت پایین و در قاعدهً محور سنبلک دو قطعه شبیه فلس که عقیم هستند مقابل هم قرار می گیرند که به آنها پوشه یا گلوم گفته می شود . در این نوع گل آذین محورهای فرعی هر کدام به یک گل منتهی می شوند . این نوع گل آذین خاص گیاهان تیره گندم است .

4) گل آذین شاتون یا دم گربه ای :

این نوع گل آذین معمولا" تک جنس است و عبارتست از گل آذینی که بر روی هر برکگ آن به جای یک گل یک گل آذین کوچک متراکم قرار می گیرد گل آذین شاتون معمولا" به گل آذینی که از گل های بدون گل پوش نر یا ماده تشکیل شده باشد اتلاق می شود .

گل آذین شاتون ممکن است ساده باشد مانند بید ، که در این حالت محور گل آذین ساده و غیر منشعب است ودر این صورت در کنار هر گل یک برکگ قرار دارد . ممکن است گل آذین شاتون مختلط باشد که در این صورت در کنارهربرکگ به جای یک گل یک گل آذین از گل های نر یا ماده قرار می گیرد که این گل آذین اغلب گل آذین گرزن است.

5) گل اذین اسپاریس : این نوع گل آذین ویژگی بارز گیاهان تیره گل شیپوری با نام  Araceae   است . گل آذین اسپاریس از بخشی به نام اسپات تشکیل شده که اغلب گوشتی است و ممکن است دارای کلروفیل بوده و سبز رنگ باشد و یا ممکن است به صورت رنگین دیده شود .

در بخش وسط اسپات بخشی به نام میله قرار دارد و بر روی میله گل های ماده و نر به تناوب به حالت زایا و نازایا قرار گرفته اند . بخش اسپات در حاشیه آزاد است و کمی بالاتر از قاعده تنگ و فشرده می شود .

6) گل آذین دیهیم : نوعی گل آذین است که در این نوع گل آذین فاصلهً میان گره های محور نسبتا" کوتاه است و محورهای فرعی و دمگل ها هر چه قدر که به راًس ساقه نزدیکتر باشند نسبت به گل های بخش پایینی ساقه رشد نسبی کمتری دارند . بنابراین در جهت انتهای محور این نوع گل آذین دمگل ها بسیارکوتاه می شوند و درمجموع همهً گل های آن در یک سطح قرار می گیرد . مثل گل آذین گیاه گیلاس

7) گل آذین چتر : این نوع گل آذین ظاهرا" از گل آذین دیهیم مشتق شده و محور اصلی گل آذین در آن کاملا" تحلیل رفته بنابراین گل آذین دیهیم حد واسط خوشه و چتر به شمار می رود البته در گل آذین چتر همهً گل ها مانند گل آذین دیهیم عملا" در یک سطح باز نمی شوند . چترها معمولا" حالت برجسته و نیمه کروی دارند و چون محور اصلی در گل آذین چتر از بین می رود و دمگل ها از یک نقطه خارج می شوند برکگ ها هم در قاعده چتر تشکیل گریبان یا Involucre   را می دهد . هم چنین چتر ممکن است ساده یا مرکب باشد در این حالت چتر مرکب برکگ های فرعی قاعدهً چتر فرعی تشکیل گریبانک یا Involucelle  را می دهد .

8)گل آذین کاپیتول ، لپه ای یا کلاپرک :

این نوع گل آذین درگیاهان تیرهً کاسنی یا کمپوزیته دیده می شود . در این نوع گل آذین انتهای محور یا شاخه وسیع و برجسته می شود و به صورت نهنج لپه ای مشترک در می آید که در روی آن گل های فراوان و در اطراف و قسمت پایین آن برگک هایی به صورت گریبان قرار می گیرد . گل آذین کاپیتول را می توان نوعی گل آذین خوشه یا چتر در نظر بگیریم که در آن محورهای اصلی و فرعی کوتاه شده و یا به کلی از بین رفته است .

9) گل آذین سیاتیوم :

سیاتیم گل آذینی است که در خانواده افوربیاسه Euphorbiaceae   و بخصوص جنس Euphorbia  با نام فارسی فرفیون مشاهده می شود . این نوع گل آذین ، گل آذین متراکمی است که در آن 5 براکته که هر یک دارای یک پرچم هستند دیده می شود .

این براکته ها در قسمت داخلی به هم پیوسته ودر قسمت بیرون گل جدا از هم هستند . براکته ها به طور متناوب با 5 غده ترشحی هلالی شکل که نوک تیز هلال آنها به سمت بیرون گل قرار دارد ، قرار گرفته است. در وسط گل مادگی 3 برچه ای دیده می شود .

تاريخ : پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ | 16:5 | نویسنده : ماجد باوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.